Sesi Mesyuarat bersama CEO Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK) @ PY HUB

Mesyuarat kali ini membincangkan kejayaan kejayaan projek utama (AKADEMOS, Esports, Dewan Belia Perak, MoSt, PY HUB, Jaringan Anak Perak, Jaringan Sukarelawan) selama satu tahun ini. Contohnya, AKADEMOS telah berjaya mengadakan 16 sesi dan mempunyai 343 peserta yang telah menyertai program AKADEMOS tersebut.

Selain itu, sasaran PASAK seterusnya adalah untuk menguatkan lagi langkah dalam mengurangkan brain drain di dalam kalangan belia Perak. Bukan itu sahaja, program-program khas ditambah untuk belia dalam pelbagai bidang seiring dengan objektif utama PASAK iaitu membangunkan kapasiti dan peranan belia di negeri Perak seiring dengan halatuju Kerajaan Negeri.

===================================

Session with CEO Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK) @ PY HUB

This meeting discusses the success of this year’s major projects (AKADEMOS, Esports, Dewan Belia Perak, MoSt, PY HUB, Jaringan Anak Perak, Jaringan Sukarelawan). For example, AKADEMOS has successfully conducted 16 sessions and has 343 participants in the AKADEMOS program.

In addition, the next aim of the PASAK is to further strengthen the steps in reducing brain drain among the Perak youth. Not only that, programs added for youth in various fields in line with PASAK’s main objective of developing youth capacity and role in the state of Perak in line with the direction of the State Government.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*